KASHITU HIGH SCHOOL


Střední škola v Kashitu

New Renato Community Society založila a díky dobrovolníkům a vládním učitelům provozuje s velkým úspěchem mateřskou a základní školu.

V oblasti Kashitu však velmi chybí střední škola, která by výraznou měrou přispěla k rozvoji vzdělání obyvatel, a tím ke vzniku nových podnikatelských záměrů a živností. Díky této střední škole by absolventi základních škol mohli uplatnit svůj potenciál podpořit rozvoj této lokality.


KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

MÍSTNÍ KOMUNITA

PŘÍRODNÍ ZDROJE

Dostupné kvalitní vzdělání je hlavním pilířem nejen rozvoje společnosti, ale i našeho projektu. Nízká dostupnost středoškolského vzdělání ve venkovských oblastech Zambie silně prohlubuje problém nezaměstnanosti a nízkého počtu pracovních příležitostí.

Místní komunita je hlavním tvůrcem celého příběhu. Přišla s nápadem vzniku střední školy, Postaví si ji a bude ji s radostí a plným nasazením provozovat. Každý přispívá dle svých možností a schopností.

Většina materiálů vybraných pro výstavbu školy bude pocházet z tamních zdrojů. Jejich použití je snadné a vychází z místních tradic.

AREÁL ŠKOLY

Střední škola v Kashitu je navržena pro 5leté studium. Kapacita školy je 250 studentů. Výuku zajistí 14 místních učitelů a 8 dobrovolníků z Evropy. Areál školy je rozdělen do několika funkčních celků, které na sebe navzájem navazují. Hlavní vstup do školního areálu je orientován směrem k blízké vlakové zastávce Kashitu.

Za vstupem do areálu školy se nacházejí parkovací stání a administrativně zdravotnický blok. Dále navazují budovy tříd - po pravé straně běžné třídy, po levé straně laboratoře (fyzikální, biologické a chemické), třída pro výuku zemědělství, výživu a krejčovství. Za laboratořemi se nachází kuchyně s jídelnou. Po stranách těchto bloků jsou umístěny toalety. Dílny pro tesařství a kovovýrobu jsou umístěny stranou tak, aby co nejméně rušily okolní výuku svým hlukem. Středobodem celé školy je kruhová budova s kaplí a knihovnou.

Internátní koncept školy umožní rozšířit dostupnost výuky i studentům ze vzdálenějších lokalit. Pro ně je navrženo ubytovací zařízení orientované do centrálního dvorku. Ubytování je oddělené pro chlapce a dívky, v pokojích je hygienické zázemí. Součástí ubytovacího zařízení jsou též  menší studovny, Dále se zde nachází zázemí pro vychovatelky a sklad lůžkovin.

Pro učitele a jejich rodiny jsou navrženy dvojdomky s malou zahradou, pro rodinu ředitele a jeho zástupce jsou určeny samostatné domky. Dobrovolníci zajišťující výuku budou ubytováni po čtyřech ve dvou samostatných domcích. Ubytováním je umístěno mimo areál školy tak, aby poskytlo klid a soukromí.NEPÁLENÉ CIHLY

Cihly jsou vyráběny z nepálené hlíny s příměsí cementu. Zvoleným postupem je sledováno zajištění jejich pevnosti a odolnosti proti termitům. Tvar vyrobených cihel připomíná kostky lega a zjednodušuje jejich použití. Pro výrobu cihel postačí ruční lis.

Výroba cihel začíná prosetím připravené hlíny přes síto o velikosti 5x5 mm. Tato hlína se následně smísí s cementem (5%) a vzniklá směs je vložena do ručního lisu, kde je stlačena. Výsledkem je cihla, která se vyjme a nechá pomalu vyschnout (28dní).

Technologie výroby cihel je vyvíjena tak, aby cihly měly dostatečnou pevnost a vhodný obsah cementu. Testování směsi a technologie výroby bude probíhat jako vzájemný výzkumný projekt dvou univerzit: Českého vysokého učení technického v Praze v České republice a Mulungushi University in Kabwe v Zambii.


VÝSTAVBA

Budovy z lisovaných nepálených cihel mají v Zambii dlouholetou tradici a pozůstatkem z dob kolonizace zůstává jejich rozměr v imperiálních jednotkách. Otvory v cihlách umožňují snadné vedení technických zařízení a v kombinaci s výztuží a betonovou výplní zajistí konstrukci větší tuhost a únosnost.

Tvar cihel, připomínající kostičky LEGO, je použit pro zlepšení podmínek výstavby. Umožňuje suchou výstavbu zděných konstrukcí, zkracuje dobu stavění a je intuitivní k použití i pro neodborné stavebníky. Tato technologie nepotřebuje ani speciální zaškolení k výrobě cihel.

V Zambii převažuje použití nepálených cihel, zlepšení technologie v podobě úpravy směsi a zkvalitnění lisu na výrobu cihel, napomůže místní komunitě v možnosti si realizovat výstavbu školy vlastními silami, efektivněji a za nižší náklady.

ZÁKLADY

Založení budov je navrženo na základových pasech, jako materiál je použita kombinace betonu a kamene z nedalekého lomu. Pro svou trvanlivost a odolnost jsou podlahy budov zvoleny jako betonové desky.


SVISLÉ KONSTRUKCE

Svislé konstrukce jsou navrženy z nepálených cihel zapadajících do sebe jako lego, není tedy nutné používat maltu. Dutiny v cihlách je možno doplnit výztuží a vylít betonem, což zajistí konstrukci větší tuhost a únosnost.

STŘECHA

Nosnou část střešní konstrukce tvoří dřevěné příhradové nosníky. Pod střešní krytinou z vlnitého plechu jsou umístěny hliněné kazety, které odstíní hluk od deště a zlepší tepelnou stabilitu vnitřního prostoru.  

 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Dostupnost pitné vody je klíčem pro předcházení zdravotním rizikům a rozvoji celé oblasti. Zdrojem pitné vody je kombinace stávajících zemních vrtů a sběru dešťové vody, která je po zachycení přečištěna uchována pro další použití.

Dešťová voda je sbírána ze střech budov a přes lapač nečistot svedena do nádrže, kde je filtrována přes vrstvy štěrku a písku. Přečištěná voda je svedena do zásobníků pitné vody, kde je připravena pro použití. Voda v zásobnících pitné vody je pravidelně přečerpávána tak, aby nedošlo ke znehodnocení její kvality.

Vrstvy štěrku a písku je možné jednotlivě vyjmout, vyčistit a dále používat. Systém filtrace může být doplněn o dezinfekci UV zářením.

                            VĚTRÁNÍ 

Přirozené větrání je účinná strategie pro zajištění čerstvého vzduchu a tepelné pohody. Přirozené větrání budovy je způsobeno větrem - příčné provětrání nebo rozdílem teplot - aerace.

Příčné provětrání vzniká vlivem větru, který se pohybuje kolem budov a tím vytváří oblasti vysokého a nízkého tlaku. Na návětrné straně budovy vzniká oblast vysokého tlaku, naopak na závětrné straně a nad střechou vznikají oblasti nízkého tlaku. Otevřené okenní otvory na protilehlých stěnách způsobí pohyb vzduchu v budově, a tím zajistí přísun čerstvého vzduchu.

Aerace je pohyb vzduchu v budově vzniklý rozdílem teplot mezi místy, kde je vzduch přiváděn a odváděn. Venkovní vzduch je do budovy přiváděn ze stinné návětrné strany budovy přes zásobníky s pitnou vodou a odváděn otvory ve střeše, která je ohřívána vlivem slunečního záření. Množství vzduchu, které proudí budovou je možné regulovat posuvnými otvírkami.

UDRŽITELNOST

Projekt střední školy v Kashitu je od počátku vnímán v širších souvislostech a principy udržitelnosti tvoří jeho pilíře. Cílem projektu je zajistit kvalitní vzdělání a zlepšit celkovou kvalitu života v oblasti Kashitu, podpořit výstavbu šetrnou k životnímu prostředí a rozšířit podnikatelské příležitosti v lokalitě


SOCIÁLNÍ

Povinné školné na středních školách je pro sirotky a děti z nízkopříjmových rodin nedostupné. Pokud je takové dítě nadané, bude za něj hrazeno školné z poplatků několika dětí z vícepříjmových rodin.

EKONOMICKÝ

Jednoduchá technologie výstavba školy z místně i cenově dostupných materiálů. Výroba cihel inovovanou technologií může vést k novým podnikatelským příležitostem v lokalitě.

ENVIRONMENTÁLNÍ

Využití převážně lokálních obnovitelných materiálů je šetrné k životnímu prostředí.

Sběr dešťové vody a její přečištění na kvalitu pitné vody šetří přírodní zdroje a napomáhá předcházet zdravotním rizikům.

SPRAVEDLIVÝ

Škola provozována místní komunitou za podpory dobrovolníků z Evropy a solidárnímu přístupu při platbě školného dětí z vícepříjmových rodin.

ŽIVOTASCHOPNÝ

Správně navržené a vhodně spravované vodní hospodářství, větrání budovy a její osvětlení vede ke snížení provozních nákladů a ochraně přírodních zdrojů.

SNESITELNÝ

Kvalita prostředí školy vede ke zkvalitnění studijních výsledků, podporuje zdravý rozvoj dětí a podporuje pozitivní vztah danému místu.

 ZAMBIE 

Země Viktoriiných vodopádů byla dlouhou dobu Severní Rhodesií spadající pod správu Velké Británie. V roce 1964 získala nezávislost a stala se prezidentskou republikou. Zambie patří mezi rozvojové státy, její průmysl je založen především na těžbě a zpracování nerostných surovin. Většina zemědělské půdy je závislá na srážkách a její obdělávání je charakteristické nedostatečnou mechanizací.

Velkým problémem v Zambii stále zůstává HIV a malárie. Na HIV umírá ročně přibližně 16 000 lidí, malárii podlehne přibližně 2 000 lidí každý rok. Další zdravotní problémy jsou způsobené špatnou dostupností pitné vody.

752 614 km2

Rozloha

18 400 000

Počet obyvatel (odhad 2020)

43,5%

Urbanizace (2018)

54,4%

Obyvatelé žijící pod hranicí chudoby (2015)

16,8

Průměrný věk (2018)

70

Počet etnických skupin

$ 4 200

HDP na obyvatele (2019)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V Zambii má přístup k základnímu vzdělání 90% dětí. Vzdělání je bezplatné a trvá 7 let. Děti mají možnost navštěvovat soukromé, státní nebo komunitní školy. Ve venkovských oblastech je obvyklé cestovat do školy na velké vzdálenosti.

STŘEDNÍ ŠKOLA

Pouze asi 25% dětí má možnost pokračovat ve středoškolském vzdělání. Nízká dostupnost středoškolského vzdělání je způsobena nejen jeho zpoplatněním, ale také jeho dominantním soustředěním do velkých měst. 

UNIVERZITA

Univerzitní vzdělání je v Zambii pro většinovou populaci z finančních důvodů nedostupné. V celé Zambii jsou 3 placené státní vysoké školy a několik soukromých vysokých škol, také zpoplatněných.


KLIMA

Zambie se nachází ve středu afrického kontinentu v oblasti subsaharské Afriky. Většina země se nachází na náhorní plošině s nadmořskou výškou přes 1 100 m.n.m. Pro Zambii jsou typická tři roční období, která se v průběhu roku střídají.

V období od listopadu do dubna spadne téměř celoroční úhrn srážek a průměrné denní teploty se pohybují mezi 20-25°C. Období od května do srpna je chladné a téměř beze srážek. Po tomto období následuje v průběhu září a října prudký nárůst teplot, ale opět téměř beze srážek.

Díky blízkosti rovníku je délka dne v průběhu roku přibližně stejná. Nejteplejším měsícem v roce je říjen, kdy průměrná denní teplota dosahuje až 30°C, naopak nejchladnějším měsícem je červenec s průměrnou denní teplotou kolem 11°C. V průběhu celého roku převažují větry z východního směru o síle přibližně 3 m/s.


TRADIČNÍ ARCHITEKTURA

Tradiční architektura ve venkovských oblastech Zambie je podmíněna klimatickými podmínkami a způsobem života, vyznačuje se malými samostatně stojícími domy, které mají každý svou specifickou funkci. Jedna rodina má obvykle dva domy určené pro spaní, jeden pro vaření a jednu samostatnou toaletu., někdy mají svou domek i domácí zvířata.

Insaka, domek určený pro vaření, je místem rodinného života a vítání hostů. Stavba bývá kruhového půdorysu, částečně otevřená a v jejím středu je prostor pro otevřené ohniště. Stěna insaky je z nepálených cihel a dřevěných profilů, prostor obvykle zastřešuje rákosová střecha.

Nejvíce udržované domky mají čtvercový půdorys, malá okna a jsou určeny pro spaní, jejichž stěny jsou postaveny z nepálených cihel a omítnuty jílem. Střecha je z rákosu, občas je možné vidět místo rákosu vlnitý plech.


KASHITU 

Kashitu je venkovská oblast Zambie se zástavbou volně rozptýlenou v krajině tak, jak je pro Afriku typické. Přirozeným centrem oblasti je vlaková zastávka v jejíž blízkosti je škola, kostel, dětské hřiště a centrum neziskové organizace New Renato Community Society. Nejbližší města jsou Ndola a Kapiri Mposhi. 

Chceš se přidat k nám do týmu?

Nebo podpořit projekt finančně?

 


Strategičtí partneři


Partneři