fotografie 6

Nepálené cihly bylo potřeba nechat nejprve zrát na rovné ploše. Příliš rychlému vyschnutí a popraskání jsme zabránili kropením a zakrytím suchou trávou.

The unfi red bricks had to be left to cure on a fl at surface fi rst. We prevented the bricks from drying out too quickly and cracking by sprinkling and covering them with dry grass.

Foto: Jan Tilinger

1 800,00 Kč